Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ


За ползване на https://arlen.online/

  1. 1. Вашите отношения с https://arlen.online/

Използването от ваша страна на услугите на онлайн-магазина Arlen.online (подлежи на условията на правно споразумение между вас и АРЛЕН ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 204754980 (Дружеството) гр.София, Столична община, район Красно село, ул.Смилица № 16, вх.А ет.1 ап.1

Ако не е посочено друго в писмен вид, вашето споразумение с Дружеството винаги включва като минимум настоящите Общи условия ( ОУ).

  1. Приемане на условията

2.1 Разглеждането на онлайн-магазина Arlen.online, е напълно безплатно.


2.2 Не е необходимо да имате клиентски профил за да пазарувате в магазина – достатъчно е да попълните заявка и да дадете необходимите данни.


2.3. За да ползвате услугите (респ. за да осъществите покупка от онлайн-магазина) трябва да приемете условията. С цел Вашата защита по закона за защита на потребителите, не е възможно да използвате онлайн-магазина и да приемете условията (или ако ги приемете, те не биха ни обвързали), ако (a) не сте на законова възраст, за да сключвате договори с правна сила. Това изисква да потвърдите Вашата възраст и приемането на условията, както е описано по-долу.


2.4. От вас може да се изисква да предоставите информация за себе си (например данни за самоличност, адрес на доставка и/ или координати за връзка) като част от регистрационната процедура за услугата. Вие приемате, че цялата регистрационна информация, която предоставите на Дружеството и в частност на онлайн – магазина Arlen.online, трябва да бъде винаги вярна, точна и актуална. За целта следва да предоставите активен и актуален имейл, както и верни лични данни и точен адрес  за доставка.


2.5.Ако желаете да участвате в програмите за лоялни клиенти и да ползвате услугите на сайта нееднократно, но трябва да регистрирате свой клиентски профил. Регистрацията е напълно безплатна. Една регистрация е достатъчна, за да използвате всички услуги, предоставяни от дружеството и за да използвате сайта и онлай-магазина Arlen.online, не е нужно всеки път да попълвате регистрационната форма. Ако искате да направите само една покупка и не желаете да поддържате клиентския си профил, то няма пречка веднага след като получите доставката да изтриете регистрацията си.


2.6. В резултат от попълването на формата, за Вас ще бъде създаден личен клиентски профил (по-нататък наричан само „профил”). да предостави за себе си достоверна и пълна информация по въпросите, зададени във формата за регистрация, и да я поддържате в актуално състояние.


2.7. Като потребител Вие избирате логина (уникално име) и парола за достъп до профила си (дължината, допустимите символи и т.н.). Вие самостоятелно носите отговорността за безопасността (устойчивостта към отгатване) на своята парола и обезпечавате нейната конфиденциалност.


2.8. Личната информация на потребителя, съдържаща се в заявката и/или неговия профил се съхранява и обработва в съответствие с действащото национално и Европейско законодателство, и политиката за защита на личните данни.


2.9. Потребителят носи отговорност за всички действия и техните последици – резултат от използването на профила, в това число – предоставянето на достъп до него на трети лица при каквито и да било условия. Всяко действие с използването на профила, се счита за осъществено от самия потребител, с изключение на случаите, когато той е уведомил Дружеството за нерегламентиран достъп до профила и/или нарушение (подозрение за нарушение) на конфиденциалността на своята парола.


2.10. Потребителят се задължава незабавно да уведоми Дружеството във всеки случай на нерегламентиран (неразрешен от потребителя) достъп до профила и/или за всяко нарушение (подозрение за нарушение) на конфиденциалността на своята парола.


2.11. За целите на безопасността, потребителят е длъжен самостоятелно да осъществява излизане от профила при завършване на всеки цикъл работа (пазаруване) в сайта. Дружеството не отговаря за възможни загуби или данни, а също и за последиците, които могат да възникнат заради нарушения на настоящите ОУ от страна на потребителя.


2.12. Потребителят има право напълно самостоятелно, във всеки един момент да изтрие своя клиентски профил, използвайки функцията „изтрий акаунта”.


2.13. Дружеството е в правото си да блокира или изтрие клиентския профил на потребителя без да обяснява причините за това, когато е осъществено нарушение на Общите или допълнителните условия или е налице подозрение за това. В този смисъл вие се съгласявате, че Дружеството не носи никаква отговорност в следствие на изтриване на профила ви.


2.14. Можете да приемете общите условия и евентуално допълнителните условия,, като:


(А) се регистрирате и кликнете, за да потвърдите вашата възраст и своето приемане на условията или съгласието си с тях, (евентуално да потвърдите данните, когато Дружеството ви е предоставило тази възможност в потребителския интерфейс на съответната услуга;) или


(Б) да започнете да използвате услугите. В този случай разбирате и приемате, че Дружеството ще счита вашето използване на услугите за приемане на условията от този момент нататък.


2.15. Възможно е да поискаме предварително Вашето съгласие с оглед използването на бисквитките, които правят възможна вашата онлайн сесия с нашия сайт, без връзката да се разпадне. В такъв случай просто трябва да потвърдите съгласието си за използване на функционални бисквитки. Какви са тези бисквиткиможете да прочетете подробно тук.

  1. Език на условията

3.1 Когато Дружеството ви предоставя превод на общите или допълнителните условия, Вие приемате, че предоставеният превод е само за ваше улеснение и че текстът на български език регламентира отношенията ви с Дружеството.


3.2 Ако има противоречие между посоченото в българския текст и посоченото в превода, текстът на български език има предимство.

  1. Предоставяне на услугите от страна на Дружеството

4.1 Дружеството работи с други юридически лица (например счетоводна къща и банка които обработват плащането, куриерски фирми и др.). Вие потвърждавате и приемате, че свързаните лица имат право да ви предоставят услугите.


4.3 Вие се съгласявате, че Дружеството може да преустанови (окончателно или временно) предоставянето на услугите (или на която и да е част от услугите) на вас или на други потребители изцяло по свое собствено усмотрение и без да ви известява предварително за това.


4.4. От своя страна имате право да престанете да използвате услугите по всяко време. Няма нужда да уведомявате изрично Дружеството, когато престанете да използвате услугите.


4.5. С оглед на горепосоченото, Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството има право да деактивира достъпа до вашия профил, въпреки, че това може да ви попречи да използвате услугите, данните във вашия профил. В този случай можете да направите нов профил, като се регистрирате в сайта, ако не са налице рестрикции по закон, които да попречат на неговото използване.


4.6. Когато обработва Вашите данни за целите на онлайн-магазина, дружеството се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламента за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). За целта е приета политика за защита на данните и, която можете да прочетете тук: Към политиката за защита на лични данни.


4.7.Вие се съгласявате да използвате услугите само за цели, позволени от действащото законодателство, нормативни разпоредби, общоприети практики или указания на съответните правни органи (включително всички закони, отнасящи се до изнасянето на данни или софтуер на България и ЕС).


4.8. Вие се съгласявате да не използвате (и да не опитвате да използвате) никоя от услугите с други средства, освен чрез интерфейса, предоставен от Arlen.online, освен ако това не ви е изрично позволено в отделно споразумение с Дружеството.


4.9. Вие приемате, че няма да се занимавате с никаква дейност, която смущава или възпрепятства услугите (или сървърите и мрежите, които са свързани с онлайн -магазина).


4.10. Освен ако това не ви е позволено изрично в отделно споразумение с Arlen.online, вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате услугите (продуктите, стоките) с каквато и да било цел.


4.11. Вие приемате, че носите цялата отговорност (и, че Дружеството не носи отговорност пред вас или пред други лица) за всяко нарушение на вашите задължения по силата на условията и за последиците (включително всички загуби или щети, понесени от Arlen.online) от всяко такова нарушение, извършено от ваша страна.


4.12. Arlen.online си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.


4.13. Дружеството притежава правата върху целия уеб сайт https://arlen.online  и всички негови елементи. Вие приемате, че нямате право да копирате и възпроизвеждате елементи от дизайна на сайта и/или онлайн-магазина. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.

 

  1. Договор за покупко -продажба.

В ОНЛАЙН-МАГАЗИНА https://arlen.online/)


Страните по настоящия договор са:


Клиент – физическо или юридическо лице, наричано още и ПОТРЕБИТЕЛ, имащо намерение да оформи и/или оформящо заявка за стоки, продавани на сайта  https://arlen.online/.bg в онлайн-магазина Https://arlen.online/, и притежаващо дееспособност и8или правоспособност за извършване на покупката.


Продавач – АРЛЕН ТРЕЙД ЕООД, (Дружеството) гр.София, Столична община, ЕИК 204754980 (Дружеството) гр.София, Столична община, район Красно село, ул.Смилица № 16, вх.А ет.1 ап.1


Термини и определения:


Заявка
 – оформено искане за покупка по предвидения за целта онлайн формуляр, след регистрация на клиента в сайта и след направен от него избор на стоки по определен номер артикул.


Поръчка 
– потвърдена заявка от Клиента на Сайта включваща информация за купуваната от него стока, по обявената в сайта цена, при избраните от клиента условия на заплащане и доставка, и потвърдена чрез електронно съобщение, изпратено от Продавача до ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронната поща в клиентския му профил.


Стока
 – всеки продукт или продукти, предлагани за продажба в сайта.


Договор за продажба от разстояние
 – договор сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.


Лични данни на клиента – физическо лице – име, фамилия, адрес на електронна поща, телефон за контакт, адрес за доставка на стоката, а също и информация за документа, с който ще се осъществи легитимацията на получателя и начина за разплащане (в случай на плащане по банков път или с банкова карта).Клиентът може да предостави на продавача данните в своя клиентски профил, при което всяка следваща продажба ще се базира върху предоставените от него данни.


І. Общи положения


1.1. Информацията за стоките на сайта в онлайн-магазина Https://arlen.online/ се предоставя от ПРОДАВАЧА, освен ако не е посочено друго.


1.2. Всяка стока в сайта е с актуална снимка, подробна информация и цена, целящи да улеснят Клиента да бъде по информиран, за да направи по лесен избор за покупка. Под всеки продукт ще можете да  коментирате и да давате мнения и препоръки.


1.3. Всяка стока в електронния магазин https://arlen.online/ е с информация и цена, за да може ПОТРЕБИТЕЛЯ да бъде добре информиран, за да направите лесен избор при вашата покупка. Потребителите ще могат да коментират и да дават мнения и препоръки.


1.4. Посочените цени на всички наши продукти са в български лева и с включен ДДС.


ІІ. Поръчка на стоки


2.1. За да се поръча стока от електронния магазин е необходимо да е направена заявка (или еднократна или чрез клиентски профил), с посочени коректни данни (имена, имейл, адрес за доставка и т.н) както е посочено в ОУ.


2.2. Заявката се активира и се трансформира в поръчка, след като се попълнят всички данни и накрая бъде натиснат бутона „Потвърди заявката“.


2.3. След потвърждаването на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯ ще получи имейл, известяваш го за направената от него поръчка и за вече стартираната процедура за доставка.


2.4. Всички поръчки с непопълнени данни или некоректно попълнени се анулират и не се изпълняват.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже поръчката преди да е изпратена, без да е необходимо някаква основателна причина за това.   Ако все пак поръчате и в последствие решите друго, ще трябва да заплатите куриерската услуга в двете посоки.


ІІІ. 
Начин на плащане.


В зависимост от артикулите на сайта съществуват три способа за заплащане:


3.1. По банков път чрез платежно нареждане. В този случай, доставката ще отпътува към вас след получаване на плащането в банковата сметка на продавача с точно посочен номер на поръчката. Активирани поръчки, по които не е пристигнало плащане в срок от 5 работни дни се анулират. Към детайлите за плащане по банков път тук: (в момента не е активно)

 

3.2. Чрез ПОС терминал: Ако на сайта е инсталиран виртуален ПОС терминал и,  ако сте избрали плащане с банкова карта, ще се отвори криптирана връзка с банката, която ще приеме вашата информация по сигурен канал. След получаване на потвърждение за извършената транзакция, по указаната от Вас електронна поща ще получите  и разходооправдателния документ за извършеното плащане (електронна разписка,електронен  касов бон или фактура). Към плащане с ПОС терминал тук: (в момента не е активно)

 

3.3. Наложен платеж. Когато изберете този начин на плащане, това означава, че ще платите сумата на Куриера при получаване на стоката, заедно с таксата за обработване на плащането., начислявана от куриерската фирма (на горепосочените линкове можете да се запознаете с условията на избрания от вас куриер и да сравните размерите на таксите). Към заявка с наложен платеж

 

ІV. Доставка на поръчани стоки


4.1. Доставката става след като клиента е сложил в кошницата даден продукт (продукти) и е завършил самата поръчка, съгласявайки се да плати цената и доставката, и е посочил своите имена, телефон, имейл и точен адрес за доставка.


4.2. Доставката се извършва от куриерска фирма, избрана от Вас сред изброените в сайта. Избирайки фирмата, вие се съгласявате с общите условия на куриерската фирма, които ще регламентират Вашата доставка.


За да се запознаете с общите условия на  Еконт и за повече информация и подробности вижте тук: https://www.econt.com/


За да се запознаете с общите условия на  Рапидо Експрес и за повече информация и подробности вижте тук: http://www.rapido.bg/


4.3. Доставката се извършва на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес (домашен или служебен) или се взема от най-близкия офис на фирмата (когато потребителят е избрал тази опция). 

  1. Връщане на стока и рекламация

5.1. Съгласно Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация или да върне закупената стока в период до 7 дни след закупуването при спазване на условията на закона.


5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне стоката при доставката от куриера, ако не са спазени сроковете, установени от съответния куриер, по независещи от него (потребителя)причини.


5.3. При връщане на стока от ПОТРЕБИТЕЛЯ, той е длъжен да я предостави в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.


5.4. При отказ от договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е заплатил стоката, му се възстановява цялата сума по банков път, до 15 работни дни . Ако стоката не бъде върната до 7 дни, отказът от договора автоматично става невалиден. Суми не се възстановяват преди да бъде върната стоката!


5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне стока, ако са спазени всички условия по член 55 от Закона за защита на потребителите.


5.6. При връщане на стока, по независещи от ПРОДАВАЧА причини (в т.ч. при отказ от договора), транспортните разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


5.7. Рекламация се прави при несъответствие на закупената стока с това, което е било договорено между ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Несъответствието може да се изразява в:
 
  – липси на части от стоката
 
  – производствени дефекти
 
  – повреда на стоката
 
  – несъответствие с обявения размер

5.8. При рекламация и констатирано несъответствие на дадената стока, ПРОДАВАЧА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ цялата сума или се предлага замяна със същия или друг артикул. Ако цената на другия артикул е по различна се осъществява изравняване.


VІ. 
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОДАВАЧА


6.1. Продавачът не носи отговорност за изкривяване, промяна, оптична илюзия в изображенията на Стоките.


6.2. ПРОДАВАЧЪТ носи ограничена отговорност за съответствието на размера, количеството и цвета на поръчаните Стоки: при пакетирането на пратката на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРОДАВАЧЪТ проверява само съответствието на данните за количество, размер и цвят на Стоката с данните за изделието в поръчката. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за несъответствие на действителния размер на Стоката – дрехи и обувки  с размера  заявен в Сайта, ако на етикетите, придружаващите документи към Стоката е описан  размер, съответстващ на поръчания.


6.3. При откриване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на явни различия по  комплектуването, размера и цвета на Стоката, ПРОДАВАЧЪТ извършва замяна на такива стоки само, ако възможността за връщане и смяна на Стоки е била дадена предварително в условията при описанието на стоката (например стоки, при които няма възможен избор на цвят/размер или изборът е до изчерпване на количествата) преди потвърждаване на поръчката и, ако е използвана в законовия седмодневен срок и,  ако стоката не е носена (употребявана) и са запазени всички етикети, опаковки и идентифициращи знаци.


6.4. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да е разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ,както и за преки или косвени щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на използване на Сайта и/или Услугите, в това число в резултат на грешки, пропуски, прекъсвания в работата, изтриване на файлове, промяна на функции, дефекти, забавяния в работата или предаването на данни и др. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за неизпълнение  или лошо изпълнение на своите задължения причинени от повреди в областта на телекомуникационните и енергийните мрежи, за действия на злонамерени програми, а също така и за недобросъвестни действия на трети лица, насочени към неоторизиран достъп и/или извеждане от строя на софтуерния и/или хардуерния комплекс на Сайта и Услугите.


6.5. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за действия на дружествата предоставящи свързаните услуги,  които не принадлежат на ПРОДАВАЧА, като: банки, куриерски служби, доставчици на интернет услуги, служби за предоставяне на услуги на електронната поща, платежни системи и др. 


6.6. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за срока на доставка на Стока, изпратена от Продавача до ПОТРЕБИТЕЛЯ. Връщането на стоката при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера е за защита на потребителите по ЗЗП при договори свързани с посочен срок на доставка (както е посочено по.горе в т.5.2), но изключват обезщетяване на потребителя за претърпени от забавата вреди.


6.7. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя съдържанието, оформлението на Сайта,  променя или  допълва софтуера, използва  скриптове и други елементи, използвани или съхранявани на Сайта, всякакви сървърни приложения, по всяко време, с/без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за възникнали у ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат на извършени промени, неудобства при използване на Сайта или за причинени  му вреди.


6.8. ПРОДАВАЧЪТ може по изключение да приеме претенции на ПОТРЕБИТЕЛЯ за понесени загуби, само в случай, че заявените загуби са се появили в резултат на грешки, допуснати от служителите на ПРОДАВАЧА, но не приема да плати обезщетяване в размер повече от стойността на поръчката и ако стоката не е била платена, застрахована, както и, ако вината не е на трети лица (напр. куриерската фирма).


6.9. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да е забавяния, загуба или повреда по време на доставката на поръчката, предизвикани от намесата  на митнически или други държавни органи или от куриерската фирма или трети злонамерени лица.


6.10. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за каквито и да е последствия ,понесени загуби или вреди (включително изгубени печалби, изгоди, пазари, репутации, свързани с използването на съдържанието на пратката  или пропускането  на такава възможност) или други косвени вреди, възникнали във връзка със загуби, повреди, забавяния, грешна доставка или недоставена поръчка.


6.11 Продавачът при никакви обстоятелства не носи отговорност за възможни нарушения на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети страни, във връзка с използването на Сайта или Услугите предоставяни чрез него.


VІІ.  МИТНИЧЕСКИ СБОРОВЕ.


7.1. При поръчка на стоки с адрес на доставка извън България, митническите сборове не се калкулират и не се събират. Ако такива са приложими ( например извън ЕС) Клиентът е длъжен да освободи стоката, като ги заплати за своя сметка при получаването.


7.2. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за изчисляване и/или събиране на митни сборове при доставка на пратката и не ги компенсира.


VІІІ. Условия за копиране на информация от 
https://arlen.online/


8.1. Цялата информация на сайта https://arlen.online/ е собственост на АРЛЕН ТРЕЙД ЕООД, в това число снимки, описания на продуктите, всякакви текстове и файлове. ПРОДАВАЧЪТ дава разрешение да се слагат линкове към страниците на електронния магазин от други лица. Без това разрешение линковете са недопустими.


І
Х. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


11.1. В случай на възникнали разногласия и спорове, свързани с изпълняването на условията в настоящото Споразумение, страните ги разрешават посредством водене на преговори.


11.2. При невъзможност за разрешаване на споровете посредством водене на преговори, тогава те се разрешават в съответствие със законите на Република България.


11.3. Арбитражна клауза:

В случай на спор, същият се отнася за решаване пред Софийски градски съд.Приложимо процесуално и материално право – правото на Република България.

 

ХІІ. КОНТАКТИ ЗА ВРЪЗКА С ПРОДАВАЧА


Информация съгласно Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

    
Наименование на ПРОДАВАЧА: АРЛЕН ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 204754980 (Дружеството) гр.София, Столична община, район Красно село, ул.Смилица № 16, вх.А ет.1 ап.1


Email: …………………….. +359  …….., +359 ………, лице за контакт:……………………… ;

    
Надзорни органи:

  • Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg;
  • Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24 факс: (02) 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg;


АРЛЕН ТРЕЙД ЕООД си запазва правото да променя настоящите допълнителни условия (договор с потребителите на онлайн-магазина  Https://arlen.online/) когато намери за добре.